Uw privacyrechten

Albero gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van u en van uw kind(eren). Albero stelt hoge eisen aan de beveiliging van deze gegevens. Albero is transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens en van uw kind(eren). Dit betekent dat wij u informeren over wat wij met deze gegevens doen en waarom. In het Privacyreglement kunt u dit uitgebreid lezen. Hieronder kunt u meer lezen over uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens en van uw kind(eren)en op welke wijze u hierop een beroep kunt doen.

Toezicht op de verwerking

Albero heeft de heer J. Faasse (Jan) als externe Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op het naleven van de privacywet (AVG) door Albero. De FG werkt nauw samen met de Werkgroep Informatiebeveiliging en privacy. De taken en bevoegdheden van de FG zijn in de wet vastgelegd. In het kort komen deze bevoegdheden hierop neer:

 • informatie verzamelen over gegevensverwerkingen door Albero;

 • deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen;

 • informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan het bestuur van Albero, met betrekking tot de gegevensverwerking en -beveiliging.

De FG voert zijn wettelijke taken onafhankelijk uit. Hij ontvangt geen inhoudelijke aanwijzingen of opdrachten van het bestuur. De contactgegevens van de FG vindt u in de paragraaf Melden datalekken, vragen en klachten, onderaan in dit document.

Uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens

U hebt het recht om in te zien welke persoonsgegevens van u of van uw kind(eren) door Albero worden verwerkt. Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen. U ontvangt dan een overzicht met:

 • de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) die door Albero worden verwerkt;

 • de ontvangers van deze persoonsgegevens;

 • het doel waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt;

 • de herkomst van deze persoonsgegevens.

Het recht op inzage geldt niet als dat gevolgen heeft voor de privacy van derden. Dit kan het geval zijn bij gescheiden ouders. In dat geval kunt u dus alleen persoonsgegevens van uzelf en uw kind(eren) inzien. U ontvangt dan een opgeschoond dossier, tenzij uw ex-partner aantoonbaar toestemming geeft voor inzage in zijn of haar persoonsgegevens. 

Een geldig verzoek voor inzage van de persoonsgegevens van kinderen kan alleen door een wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Een verzoek doet u bij voorkeur persoonlijk zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Als u een telefonisch of schriftelijk verzoek doet, dan u door de directeur van de school worden uitgenodigd om uw identiteit te kunnen controleren en te inventariseren welke gegevens u wilt inzien.  

Aan het verstrekken van een opgave van verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel geen kosten verbonden. Bij herhaaldelijke verzoeken kunnen hiervoor, in redelijkheid, kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten variëren van € 0,23 per kopie tot een maximum van € 5,--

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens of van uw kind(eren)te laten corrigeren, aanvullen, afschermen of verwijderen. Bijvoorbeeld:

 • als de persoonsgegevens die Albero verwerkt niet juist zijn;

 • wanneer uw persoonsgegevens niet volledig zijn;

 • als u vindt dat uw persoonsgegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt;

 • als u vindt dat uw persoonsgegevens in strijd met de wet worden verwerkt; 

 • als u vindt dat verwerking van uw persoonsgegevens door Albero niet langer noodzakelijk is.

U kunt, tijdens het onderzoek naar de juistheid of rechtmatige verwerking van uw gegevens, Albero verzoeken uw persoonsgegevens niet verder te verwerken. U kunt persoonsgegevens niet laten verwijderen als deze op grond van wettelijke bepalingen bewaard moeten worden. U kunt alleen een verzoek doen ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens of van uw kind(eren). Verzoeken ten aanzien van kinderen kunnen alleen door de wettelijk vertegenwoordiger worden gedaan. Een verzoek doet u bij voorkeur persoonlijk zodat uw identiteit kan worden vastgesteld. Als u een telefonisch of schriftelijk verzoek doet, dan zal aan u vervolgens een aantal specifieke vragen worden gesteld om de rechtsgeldigheid van het verzoek vast te stellen.  

In sommige situaties kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Dat is het geval als de verwerking onrechtmatig is of als uw privacybelangen zwaarder wegen dan het belang van Albero. Als u bezwaar wilt maken dient u dit schriftelijk en gemotiveerd te doen. Als u een telefonisch of schriftelijk verzoek doet, dan zal aan u vervolgens een aantal specifieke vragen worden gesteld om de rechtsgeldigheid van het verzoek vast te stellen.  

U heeft het recht op gegevensoverdracht. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van een verhuizing. De overdracht van het dossier van uw kind(eren) wordt door Albero, in overleg met de nieuwe school, verzorgd.

Een verzoek ten aanzien van bovengenoemde rechten kan worden gedaan bij de directeur van de school waarop uw kind(eren) zit of zitten. De school zal, buiten de schoolvakanties om, binnen vier weken inhoudelijk op uw verzoek reageren. Als het langer duurt om aan uw verzoek te voldoen of als er aanvullende vragen zijn met betrekking tot uw verzoek, dan zal de directeur u hierover zo spoedig mogelijk benaderen.  

Melden datalekken, vragen en klachten

Als u denkt dat u een datalek heeft ontdekt waarbij persoonsgegevens van u of andere personen zijn betrokken, dan vragen wij u dit onmiddellijk te melden bij de Functionaris voor gegevensbescherming. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

 • U ontvangt een e-mail van Albero die niet voor u bestemd is;

 • U ontvangt of krijgt via Albero vertrouwelijke informatie die niet voor u bestemd is;

 • U ontdekt een risico in de beveiliging van gegevens.

 

Wanneer u vragen, klachten of meldingen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Albero of als u een verzoek wilt doen ten aanzien van bovengenoemde rechten, neemt u dan contact op met de Functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@alberoscholen.nl of telefonisch via 06 823 722 06 

De Functionaris voor gegevensbescherming zal uw vraag of klacht vertrouwelijk in behandeling nemen. U ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, een inhoudelijke reactie op uw verzoek.  

Autoriteit Persoonsgegevens

Landelijk wordt toezicht gehouden op de privacy door de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of organisaties voldoen aan de wetgeving, maar geeft ook uitleg over de privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens  staat veel informatie over privacy in begrijpelijke taal. De Autoriteit Persoonsgegevens is ook telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 088 - 1805 250. U betaalt hiervoor uw gebruikelijke telefoonkosten.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Albero, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te stappen.

Documenten

Op de pagina Documenten, Informatiebeveiligingen en Privacy kunt u een aantal documenten vinden van Albero met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.