Onze missie

Op ‘t Noorderlicht zorgen we er samen voor dat ieder kind zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig, zelfbewust, nieuwsgierig en creatief individu. Hierin vinden wij het belangrijk dat de kinderen vol zelfvertrouwen hun eigen weg kiezen en zich verantwoordelijk voelen voor de omgeving. Dit in een veilige en uitdagende leeromgeving. Persoonlijk contact, goede relaties en afstemming met de kinderen, ouders en de omgeving vinden wij hierbij belangrijk.

Onze visie op onderwijs

Op onze school  staan we er als team voor om datgene te doen wat goed is voor de kinderen op onze school. Dit zodat de kinderen krijgen wat ze nodig hebben.

We verzamelen gegevens vanuit observaties, resultaten en gesprekken met kinderen en ouders. Vanuit onze kennis over leerlijnen bieden we lesstof aan en zorgen we voor een optimale ontwikkeling op het gebied van kennis, vaardigheden, sociale omgang, de emotionele ontwikkeling, creativiteit, sport en spel, techniek, cultuur en ICT, enz.

Onze school is een plaats waar je mag leren en waar leren leuk is! Leerkrachten creëren een positieve sfeer en een veilige leeromgeving. De kinderen leren dat zij deel uitmaken van een klas en de school en leren hoe zij daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen. Wij stemmen ons onderwijs af op de ontwikkeling, leerbehoeften en talenten van ieder kind. Kinderen leren nou eenmaal niet allemaal op dezelfde manier en op hetzelfde tempo.

We bereiden kinderen voor op de toekomst door het aanleren van kennis en vaardigheden. Op deze manier kunnen zij na groep 8 vol vertrouwen de volgende stap maken naar het voortgezet onderwijs.

Onze kernwaarden

Samen 

Op ‘t Noorderlicht kunnen kinderen, leerkrachten en ouders van en met elkaar leren! Samen maken we het verschil.

Ontwikkeling

Op ‘t Noorderlicht ontwikkelen kinderen zich tot creatieve, zelfstandige en verantwoordelijke medemensen. Na de basisschool zijn de kinderen klaar voor de toekomst!

Welbevinden

Op ‘t Noorderlicht gaan we op een respectvolle en positieve manier met elkaar om. Iedereen hoort erbij en we sluiten niemand uit!

Leren is leuk

Op ‘t Noorderlicht leer je met plezier! De kinderen leren door creativiteit, beweging en nieuwsgierigheid. Je mag in de leerkuil springen en wij helpen je er weer uit te klimmen. Fouten maken mag!

Sportief 

Bewegen is leuk! Door te bewegen kun je goed leren! 

Wat wij nog meer bieden...

 • Sociaal emotioneel leren

  Wij werken met het programma “Kwink”. Kwink is een online methode voor sociaal emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Het doel van sociaal-emotioneel leren is dat de leerling zichzelf en de ander leert kennen. Kinderen verwerven op een planmatige, positieve en consequente wijze fundamentele levensvaardigheden.

  Waarom sociaal-emotioneel leren?

  Kinderen krijgen op school o.a. de vakken rekenen, lezen, schrijven en wereldoriënterende vakken. Er is aandacht voor beweging en creatieve vakken.  Die vakken zijn belangrijk. Maar wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed kunnen houden. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen. Daar hebben ze nu en later veel voordeel van! 

  Meer weten? Ga dan naar www.kwinkopschool.nl en bekijk het introductiefilmpje. 

 • Boeiend onderwijs

  Als school willen wij kinderen onderwijs bieden wat er toe doet in deze tijd.

  We maken daarbij gebruik van wat recent hersenonderzoek ons leert over hoe kinderen leren. We willen dat kinderen duurzaam onderwijs genieten: leren voor het leven!

  Door te werken met de takken van de mindmap Boeiend Onderwijs kunnen we hier een bijdrage aan leveren:

  • Een betekenisvolle leeromgeving: Hoe betekenisvoller het leren is, hoe groter de betrokkenheid. De kinderen stellen doelen. Wat ga ik leren? Hoe ga ik dat leren?
  • Een veilige leeromgeving: Fouten maken mag, positieve feedback, goed pedagogisch klimaat.
  • Coöperatief leren: Samenwerken op een gestructureerde manier. Kinderen leren van en met elkaar.
  • Meervoudige intelligentie (MI): Talenten benutten van ieder kind
  • Systeemdenken: Denken in samenhang, werken met vormgevers en systeemtaal
  • Werken met denkgewoonten: Denkgewoonten leiden tot intelligenter gedrag en een groter probleemoplossend vermogen. Voorbeelden van denkgewoonten zijn: ‘ik denk eerst na’, ‘ik gebruik mijn fantasie’, ‘ik werk nauwkeurig’.
  • Breinvriendelijk onderwijs:  We schenken aandacht aan het ontwikkelen van denken en aan een goed klimaat voor denken. Hersens moeten geprikkeld blijven worden.

  Het is heel interessant om als ouder eens op de website: www.denkgewoonten.nl te kijken. Hier kun je tips vinden hoe u ook thuis met de denkgewoonten aan de slag kunt gaan. Ook kunnen kinderen zelf hier tips vinden.

 • Executieve Functies

  Je komt de term steeds vaker tegen: executieve functies. 

  Lange tijd werd aangenomen dat het intelligentieniveau vooral het schoolsucces bepaalt, maar de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat zelfsturing misschien nog wel belangrijker is. Op school helpen wij de executieve functies van kinderen te versterken door onder andere het spelen van spelletjes, plannen van het huiswerk, rollenspellen en groepsgesprekken.

  Wat zijn Executieve Functies:

  Executieve functies zijn hersenprocessen, net als taal of geheugen. Bij taal of geheugen weten we meteen wat er wordt bedoeld. De term ‘executieve functies’ lijkt ingewikkeld, maar dat valt mee. To execute betekent ‘doen’ of ‘uitvoeren’. Dus executieve functies zijn de doe-processen in het brein, die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen. Executieve functies zijn hersenprocessen die zelfsturing mogelijk maken.

  Gedrag wordt niet altijd bewust gestuurd. Meestal niet zelfs. We laten ons vooral leiden door gewoonten, intuïtie en gevoel. En daar zijn weer hele andere hersenprocessen bij betrokken. Executieve functies spelen dus alleen een rol als het gaat om het bewust sturen van gedrag en gedachten. Dat merk je vooral bij het maken van keuzes. Je overweegt om iets te doen, of juist niet te doen. 

  Executieve functies zijn te verdelen in drie hersenprocessen, namelijk inhibitie, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit:

  • Inhibitie maakt het mogelijk om impulsen (prikkels) te onderdrukken. Bijvoorbeeld als je graag wilt beginnen met eten, maar nog even moet wachten tot iedereen zit.
  • Werkgeheugen: dit is de tijdelijke opslagcapaciteit van ons brein, waarin we informatie bewerken. Bijvoorbeeld het maken van een rekensom, dan bewerk je de getallen in je hoofd.
  • Flexibiliteit maakt het mogelijk om je te kunnen aanpassen als iets verandert. Bijvoorbeeld iets anders bedenken als je afspraak heeft afgezegd.

  Daarnaast zijn er nog andere functies, maar die zijn moeilijker te onderscheiden of te herkennen, namelijk:

  • Plannen en ordenen: het vermogen om vooruit te denken, een plan te maken, in te schatten hoe lang iets duurt, prioriteiten te stellen, beslissingen te nemen.
  • Gedragsevaluatie: het gebruiken van feedback uit je omgeving (bijvoorbeeld de gezichtsuitdrukking van een ander) om je eigen gedrag aan te passen, in de gaten hebben wat het effect is van jouw gedrag op dat van een ander.
 • Moestuin op dakterrassen

  Op het dakterras van onze school hebben we twee schooltuinen. Heb je er al eens een kijkje genomen? Dat mag hoor! 

  In groep 5 wordt er gestart met het zaaien, ontkiemen en verpotten van plantjes. Zo heeft iedere leerling een eigen schooltuin waar hij/ zij verantwoordelijk voor is.

  Om de dag kijken we dan ook even hoe het in de schooltuin gaat. Zijn er geen slakken? Heeft de plant genoeg water? Ligt de grond er netjes bij? Iedere vrijdag werken we in de schooltuin.

  We zijn altijd druk bezig om de schooltuin nog gezelliger te maken. Groep 6 heeft een insectenhotel gemaakt en groep 1/2 een wormenhotel. Ook staan er twee vijvertjes waar vissen in zwemmen. Zo hoeven we niet alleen voor de planten naar de schooltuin maar kunnen we er ook relaxen en werken aan picknicktafels of loungebanken. Mocht je eens kijkje willen nemen ben je van harte welkom!

 • Ateliers

  Ateliers is de organisatievorm die past bij onze visie op onderwijs. De leerlingen hebben keuze uit een aanbod van activiteiten die bijzondere materialen, bijzondere ruimtes en soms speciale begeleiding behoeven. Bij deze activiteiten ligt de klemtoon op het doen, het handelen, het actief bezig zijn. 

  Binnen de ateliers besteden we aandacht aan doelen vanuit diverse vakgebieden zoals:

  • Wereld/omgeving verkenning;
  • Burgerschap;
  • Expressieve activiteiten: drama, dans en muziek, handvaardigheid, textiele werkvormen, techniek, kunstzinnige vorming, tekenen, fotografie, koken etc.
  • Natuur;
  • Vreemde taal.

  Het woord atelier roept activiteit op die naast het expressieve en artistiek ook betrekking hebben op sportbeoefening, omgang met techniek op ambachtelijk werk en op het uitvoeren van (wetenschappelijke) experimenten.

  Bij ateliers, op ‘t Noorderlicht, komen een breed aanbod aan activiteiten aan bod. 

  Binnen dit aanbod willen we ook een variatie aan opdrachten bedenken die tegemoetkomen aan de 8 intelligenties van Meervoudige intelligentie. Zo hebben we verwerking in taal, rekenen, beeld, beweging, muziek, natuur, samen en alleen.

 • De bibliotheek op school

  Als leesconsulent werk ik voor de bibliotheek op verschillende scholen, zo ook op ’t Noorderlicht. Elke week ben ik in verschillende klassen om lessen te geven rondom boeken en zo het leesplezier bij de kinderen te vergroten.

  We werken altijd over een bepaald thema. Soms sluit ik aan bij een onderwerp waar de klas op dat moment over werkt, een andere keer kies ik zelf een project om aan te bieden in de klas of wat op dat moment speelt, zoals bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. In dit half uur komen er verschillende activiteiten voor leespromotie aan bod. Zo laat ik de kinderen kennis maken met een bepaald boek (of meerdere boeken), we praten over het boek, ik lees er een stuk uit voor en we maken er een verwerkingsopdracht bij of spelen een spel wat past bij het boek. Ook neem ik altijd een aantal boeken mee die bij het project passen, die het gehele project in de klas mogen blijven. Leerlingen kunnen deze boeken dan lezen en op een laagdrempelige manier kennismaken met de boeken die er in de bibliotheken zijn.

  Daarnaast wijs ik de leerlingen op de diensten en producten die de bibliotheek te bieden heeft. Zo is de bibliotheek er niet alleen voor het lenen van leesboeken, maar ook van strips, luisterboeken, DVD’s, tijdschriften, enz. En dit alles is gratis voor kinderen t/m 18 jaar.

  Door de Bibliotheek op School aan te bieden op school, werken school en bibliotheek samen aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van de leerlingen. Het doel is om de kinderen te stimuleren om meer te lezen, zowel op school als thuis. En natuurlijk ook om het leesplezier bij de kinderen te vergroten!

 • De schakelklas

  Er is een schakelklas op de brede school ‘t Noorderlicht/ Holtkampschool.

  De schakelklas is eigenlijk een taalklas voor kinderen die in groep 2 zitten.

  Een jaar lang krijgen leerlingen extra taalaanbod in de Nederlandse taal. Iedere week, op  maandag en op de dinsdag, volgen 12 leerlingen de lessen in de schakelklas. Woensdag, donderdag en vrijdag volgen ze de lessen in hun eigen thuisgroep.

  Het doel van de schakelklas is dat de leerlingen hun taalachterstanden in halen, zodat ze weer goed mee kunnen doen in hun eigen thuisgroep. Taal is heel belangrijk voor alle vakken op school. Beheers je de taal goed dan begrijp je ook de andere vakken beter.

  Welke kinderen zijn gebaat met de schakelklas?

  • Kinderen die thuis een andere moedertaal spreken, kunnen een taalachterstand hebben.
  • Kinderen die door doofheid een poos niet, of slecht, hebben kunnen horen.
  • Kinderen die niet of nauwelijks spreken in de eigen klas, durven zich in een kleine groep vaak sneller te uiten.
  • Kinderen die het taalaanbod in de eigen groep niet goed begrijpen.

  Aan het begin van de schakelklas worden de kinderen getoetst, om te kunnen zien op welke onderdelen van de taal extra aandacht nodig is. Aan het eind van het schakeljaar worden de  kinderen getoetst, om te zien welke vorderingen ze gemaakt hebben.

 • Taalklas

  De taalklas verzorgt onderwijs aan nieuwkomers in Nederland. Er zitten maximaal 15 leerlingen in de groep en er wordt lesgegeven door leerkrachten in samenwerking met onderwijsassistentes en/of leerkrachtondersteuners.

  De groep leerlingen is erg enthousiast en gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren. Ze komen uit diverse landen. Er worden daardoor verschillende talen gesproken inclusief het Nederlands.

  Het is een groep waar een veilig klimaat heerst en waar iedereen kan zijn wie hij of zij is.