Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

  Studiedagen 2023-2024

  Woensdag 15 november 2023

  Vrijdag 9 februari 2024

  Dinsdag 2 april 2024

  Donderdag 13 juni 2024

  Vrijdag 5 juli 2024

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Venster Schoolgids 2023 2024 41582 10XC 000 30 06 2023

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

   De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan voor iedere school dat de belangen behartigt van leerlingen, leerkrachten en ouders. De MR bestaat uit een teamgeleding en een oudergeleding. Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:

   • Elselien (lid, leerkracht groep 3/4)
   • Marieke (secretaris, leerkracht groep 7/8)
   • Frank (lid, ouder)
   • Jan (voorzitter, ouder)

   De MR heeft als doel om de stem van ouders een plaats in het beleid van de school te geven. Om dit te bereiken wil de MR haar positie het komende jaar verstevigen, onder andere door kritisch te kijken naar het besluitvormingsproces. De MR wil graag toegankelijk en transparant zijn. Om die reden delen we vooraf de vergadering kort de agendapunten en na iedere vergadering een korte samenvatting via Parro.

   De MR is benieuwd naar uw mening en visie en nodigt u daarom uit om punten waarover u een mening heeft (indien gewenst vertrouwelijk) met ons te delen. En als we benieuwd zijn naar u mening zult u een bericht krijgen! De MR-vergaderingen, die één keer in de zes weken plaatsvinden, zijn in principe openbaar. Als u geïnteresseerd bent, mag u als toehoorder aanwezig zijn, met uitzondering van de door de MR vastgestelde vertrouwelijke punten. U mag echter niet mee beslissen in de vergadering. Dit is voorbehouden aan de leden van de MR. Als u een (dringend of acuut) onderwerp met de MR wilt bespreken, kan hiervoor een extra vergadering worden ingelast. Graag worden we vooraf op de hoogte gesteld van uw aanwezigheid.

   Uiteraard kunt u bij vragen of opmerkingen één van de MR leden aanspreken. Maar we zijn ook digitaal bereikbaar. U kunt ons een e-mail sturen via mrnoorderlicht@alberoscholen.nl. We bekijken de mailbox niet dagelijks, maar wel regelmatig en zullen u, indien nodig, zo snel mogelijk antwoorden.

  • Activiteitencommissie

   De AC bestaat uit een groep enthousiaste ouders die een grote betrokkenheid heeft bij het reilen en zeilen van de school. Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij evenementen en bijzondere gebeurtenissen die voorkomen in de school of in de betrokken groepen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld Kerst, Pasen, sportdag, culturele dag etc.

   Voor aanvang van het nieuwe schooljaar wordt er een planning gemaakt van activiteiten en vergaderdata. Elke activiteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en activiteitencommissie. Deze wordt dan ook gezamenlijk voorbereid door het verantwoordelijk lid van de AC en verantwoordelijke leerkracht. Dit kan per activiteit wisselen.

   Tijdens de vergaderingen wordt er gewerkt met een agenda. Activiteiten worden voorbereid en geëvalueerd. Van elke activiteit wordt een draaiboek gemaakt. Deze worden verzameld, zodat een uitgebreide werkwijze en planning aanwezig is.

   De vergaderingen vinden plaats op school. Van elke vergadering wordt een notulen geschreven waarin de afspraken die zijn gemaakt worden beschreven. Voor op de website volgt een kleine samenvatting zodat ouders kunnen zien waar zij mee bezig zijn.

   De activiteitencommissie heeft een eigen budget voor activiteiten. Dit budget komt voort uit de vrijwillige ouderbedragen. Met dit budget worden de  activiteiten gerealiseerd.

     

   • Vrijwillige ouderbijdrage

    De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

    Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

    In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €20 per leerling.

   • Gedragscode

    Lees meer op de website van Albero Scholen

   • Informatiebeveiliging en privacy

    Lees meer op de website van Albero Scholen

   • Protocol time out, schorsing en verwijdering

    Lees meer op de website van Albero Scholen

   • Klachtenregeling

    Lees meer op de website van Albero Scholen

   • Sponsoring

    Lees meer op de website van Albero Scholen

   • Zeeuws armoede pact

    Lees meer op de website van Albero Scholen

   • Meldcode en meldplicht

    Lees meer op de website van Albero Scholen

   • Jeugdfonds Sport en Cultuur

    Lees meer op de website van Albero Scholen

   • Verwijsindex

    Lees meer op de website van Albero Scholen

   • Rookvrije school

    Lees meer op de website van Albero Scholen