Activiteiten Commissie (AC)

Activiteiten Commissie


De Activiteiten Commissie (AC) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die een grote betrokkenheid heeft bij het reilen en
zeilen van de school. Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij evenementen en bijzondere
gebeurtenissen die voorkomen in de school of in de betrokken groepen. Hierbij kun je denken aan
bijvoorbeeld Kerst, Pasen, sportdag, culturele dag, etc.


Voor aanvang van het nieuwe schooljaar wordt een planning gemaakt van activiteiten en vergaderdata.
Elke activiteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en activiteitencommissie. Deze
wordt dan ook gezamenlijk voorbereid door verantwoordelijk lid van de AC en verantwoordelijke
leerkracht. Dit kan per activiteit wisselen.


Tijdens de vergaderingen wordt gewerkt met een agenda. Activiteiten worden voorbereid en
geëvalueerd. Van elke activiteit wordt een draaiboek gemaakt. Deze worden verzameld, zodat een
uitgebreide werkwijze en planning aanwezig is.


De vergaderingen vinden plaats op school. Van elke vergadering wordt een notulen geschreven waarin
de afspraken die zijn gemaakt worden beschreven. Voor op de website volgt een kleine samenvatting
zodat andere ouders kunnen zien waar zij mee bezig zijn.


De activiteitencommissie heeft een eigen budget voor deze activiteiten. Dit budget komt voor uit de
vrijwillige ouderbijdrage. Met dit budget moeten alle activiteiten gerealiseerd worden.


Bij ons op school kunnen ouders ook op diverse andere terreinen actief meedenken en meedoen:
Meegaan met excursies
Zwemlessen
Gastlessen
Ateliers
Ouderpanel (meedenken over bepaalde zaken in de school)

 

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage
vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor
activiteiten buiten de lesactiviteiten om.

Wij vragen een vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00
Daarvan bekostigen we diverse activteiten, Pasen, Kerst en Sinterklaas enz.

Hieruit worden de volgende activiteiten bekostigd:
Wij vragen naast de vrijwillige ouderbijdrage een betaling voor:
• schoolreis
• schoolkamp

Het basisonderwijs in Nederland is gratis voor ouders en leerlingen. De overheid betaalt het onderwijs,
zodat alle kinderen van Nederland naar school kunnen. Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige
bijdrage verwacht om niet gesubsidieerde activiteiten te kunnen bekostigen. 

Door grote bereidheid, van de ouders op onze school, om bij te dragen, zijn we in staat om de bijdrage ten opzichte van andere scholen laag te houden.
Deze vrijwillige bijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de activiteitencommissie (AC). De
AC stelt jaarlijks een begroting op die door de directie en MR gecontroleerd en goedgekeurd wordt. U
ontvangt aan het begin van het schooljaar een link voor betaling via Parro.

Voor kinderen die later in het schooljaar instromen, geldt een aangepast tarief.
Wij mogen een geldelijke bijdrage vragen, maar dat is dan voor de extra activiteiten op school en is voor
u als ouder op vrijwillige basis. De vrijwilligheid van de ouderbijdragen is belangrijk, omdat alle kinderen
recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, los van de financiële situatie van de ouders. In
overleg met ouders is er altijd ruimte voor een passend oplossing.
Voor zowel de activiteiten die worden betaald uit de ouderbijdrage en de schoolkosten als schoolreis en
schoolkamp, die apart moeten worden betaald, zullen we kinderen nooit uitsluiten van deelname.