Onderwijs behoeften

De Intern Begeleider (IB) Monique Willems coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht en begeleidt de intern begeleider de leerkrachten. De IB neemt groepsbezoeken af, waarna gesprekken met de leerkracht worden gevoerd. Tijdens deze gesprekken bespreken ze welke doelen in het groeps- en blokplan opgenomen worden om de begeleiding aan kinderen zo optimaal mogelijk te houden. De IB coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten. Zo is altijd na te gaan op welk moment een kind ondersteuning heeft gekregen en welke resultaten er zijn behaald. 

De IB organiseert ook bijeenkomsten zoals leerling- en groepsbesprekingen voor het team. Verder schakelt zij indien nodig externe hulp in, houdt de leerlingendossiers op orde en regelt de invulling en uitvoering van de arrangementen. 

Indien nodig overlegt de IB met externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst, het samenwerkingsverband enz.  De IB  neemt zo nodig incidenteel toetsen af bij individuele leerlingen.

Wanneer er vragen zijn op leergebied, over gedrag of opvoeding, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht. Het is ook mogelijk, b.v. bij afwezigheid van de leerkracht, een gesprek te hebben met de IB. Loopt u gerust binnen voor een gesprek of voor het maken van een afspraak. Aarzel niet, zij zit er voor u en de kinderen. 

CJG/ GGD en SMWO op school

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de toegang tot alle jeugdhulp in de gemeente Goes. Eén centrale plek waar mensen zowel ouders als leerkrachten terecht kunnen met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Vanuit de GGD is de jeufgdverpleegkundige betrokken en met het SMWO hebben we ook schoolmaatschappelijkwerk tot onze beschikking.

Elk gezin kan te maken krijgen met vragen of zorgen over opgroeien en opvoeding. Er kan van alles gebeuren in het leven. Misschien heb je vragen over de ontwikkeling van een van de kinderen, of heb je een lichamelijke beperking en zoek je naar ondersteuning. Of misschien maak je je wel zorgen over geld of over de sfeer in huis? Het is niet altijd makkelijk om zelf met een oplossing te komen. Het is fijn als je dan met iemand kunt praten om samen naar een oplossing te zoeken. Bij zowel het CJG als GGD als SMWO  kun je aankloppen met al je vragen, zorgen en problemen. Hoe groot of klein ook. Als onafhankelijke partij geven zij advies wanneer je er zelf niet uitkomt. Samen bespreken we jouw situatie en bekijken we wat voor ondersteuning je nodig hebt.

Heb je vragen en/of zou je een keer in gesprek willen? Dan kan dit op school. Je kunt een afspraak maken via de leerkracht of de IB-er. 

Anti- pest coördinator

Francis Paauwe en Linda van Stel zijn de aanspreekpunten voor ouders en leerlingen  in het kader van het antipestbeleid.

Zij leveren een actieve bijdrage aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten. In de week tegen het pesten gaan ze alle groepen langs om hier het een en ander over te vertellen. Kinderen weten waar ze terecht kunnen als zij zich gepest voelen.

Ze zijn beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid. En helpen leerkrachten in het doorlopen van het pestprotocol wanneer dit nodig zou zijn.

Daarnaast kunnen zij ook gesprekken met leerlingen voeren die hier behoefte aan hebben of waarvan ouders of leerkrachten het belangrijk vinden dat hier de mogelijkheid voor wordt gegeven.

Vertrouwenspersoon

Op 't Noorderlicht is de vertrouwenspersoon: Hannie Scheers h.scheers@alberoscholen.nl 

Leerlingen mogen altijd met haar in gesprek wanneer zij dit willen.

Ouder(s) kunnen ten alle tijden een afspraak maken indien er iets in vertrouwen gemeld moet worden.Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtenprocedure.

Samenwerkingsverband 

Samenwerkingsverband Kind op 1 verzorgt passend onderwijs in het primair onderwijs in de Oosterschelderegio en in Walcheren. De voornaamste taken zijn het organiseren van arrangementen (extra ondersteuning) voor leerlingen die dat nodig hebben op de basisscholen in onze regio en het bepalen welke leerlingen naar speciaal (basis)onderwijs gaan (via een oelaatbaarheidsverklaring). Wilt u meer weten hierover , kijk op www.swvkindop1.nl.