Notulen MR vergadering

Samenvatting MR vergadering dd 16 maart 2023
Vorige week hebben we als MR weer een overleg gehad waar diverse punten aan de orde zijn gekomen. 
Linda Schipper heeft namens de AC ons bijgepraat over de stand van zaken wat betreft de ouderbijdrage van dit en volgend jaar. Ondanks de diversiteit aan activiteiten en de daarmee gemoeide (vervoers)kosten zal het bedrag volgend jaar hetzelfde blijven.
Andria heeft ons bijgepraat over de formatie. Zoals er het nu naar uitziet zullen 4 groepen komen en 1 taalklas. Ten opzichte van vorig jaar zijn er minder nieuwe aanmeldingen voor groep 1.
We hebben de uitslagen van de tevredenheidsenquêtes besproken die door zowel leerlingen, ouders als het personeel zijn ingevuld. Een aantal leerlingen heeft bij de enquête aangegeven (een vorm van) pesten mee te maken . De anti-pestcoördinatoren Linda en Francis zijn op de hoogte gesteld en gaan hierop snel actie ondernemen. Ook zal er voor volgend jaar weer extra aandacht worden besteed aan de klassenregels. Uit de resultaten van de ouderenquête bleek dat het overgrote deel tevreden was. Uiteraard waren er ook kritische signalen en we vragen ouders ook om die vooral met ons te delen zodat we het gesprek aan kunnen gaan. De resultaten van de personeelsenquête zijn unaniem positief.
Over verschillende lopende zaken zijn we bijgepraat, zoals het nieuwe schoolplein en het nieuwe schoolplan. Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar het ontruimingsplan.
Mocht u nog vragen hebben of wilt u naar aanleiding van de resultaten van de enquête iets verduidelijken, schroom niet om 1 van ons aan te spreken. 
MR ‘t- Noorderlicht