MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan voor iedere school dat de belangen
behartigt van leerlingen leerkrachten en ouders. De MR bestaat uit een teamgeleding en
een oudergeleding.

Op dit moment bestaat de MR uit de volgende leden:
• Joanne Muys (voorzitter, leerkracht groep 8)
• Marieke Lukasse (secretaris, leerkracht groep 7)
• René van Poeijer (ouder)
• Jan Hoekman (ouder)


De MR wil als orgaan een aantal veranderingen doorvoeren.

  • Zo willen we de MR professionaliseren, mogelijk in de vorm van een cursus of professionaliseringsbijeenkomst(en).
  • Ook willen we voor ouders graag toegankelijker en transparanter te zijn. Om die reden kunt u vanaf nu de notulen van de vergaderingen terugvinden op de website. Wanneer er een vergadering is geweest zal er in de nieuwsbrief naar de notulen verwezen worden. Tevens zullen we regelmatig iets van ons laten horen in de nieuwsbrief om u op de hoogte te houden. En als we benieuwd zijn naar uw mening zult u bericht van ons krijgen!

De MR-vergaderingen, die één keer in de zes weken plaatsvinden, zijn in principe openbaar. Als u geïnteresseerd bent, mag u als toehoorder aanwezig zijn, met uitzondering van de door de MR vastgestelde vertrouwelijke punten. U mag echter niet mee beslissen in de vergadering. Dit is voorbehouden aan de leden van de MR. Als u een (dringend of acuut) onderwerp met de MR wilt bespreken, kan hiervoor een extra vergadering worden ingelast. Graag worden we vooraf op de hoogte gesteld van uw aanwezigheid.

 

Klik hier voor de notulen van de laatste vergadering

 

Uiteraard kunt u bij vragen of opmerkingen één van de MR-leden aanspreken, maar we zijn ook digitaal
bereikbaar. U kunt ons een e-mail sturen via mrnoorderlicht@alberoscholen.nl We bekijken de
mailbox niet dagelijks, maar wel regelmatig en zullen u, indien nodig, zo snel mogelijk antwoorden.

Juf Joanne