Kwaliteit

Bij de inrichting van onze kwaliteitszorg benaderen we deze op verschillende niveaus:

1. Leerlingniveau

Onderwijsleerproces

Aanbod: het leerstofaanbod is maatschappelijk relevant, eigentijds en onderwijskundig verantwoord

Kerndoelen: het leerstofaanbod is dekkend voor de kerndoelen

Doorgaande lijn: Het leerstofaanbod kent een doorgaande lijn en houdt rekening met verschillen tussen leerlingen in onderwijsbehoeften, mogelijkheden en cultuur.

Leertijd: er is voldoende tijd voor leerlingen om zich het leerstofaanbod eigen te maken.

Pedagogisch klimaat: leraren creëren  voor leerlingen een pedagogisch klimaat dat ondersteunend en uitdagend is.

Ondersteuning: Leraren zorgen voor een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat

Uitdaging: Leraren zorgen ervoor dat zij leerlingen voldoende stimuleren en uitdagen.

De opbrengsten

De opbrengsten hebben tenminste het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie mag worden verwacht. Twee maal per jaar worden deze opbrengsten geanalyseerd.

2. Leerkrachtniveau

Didactisch handelen: leraren geven op een effectieve manier onderwijs

Structuur: instructie en verwerking zijn helder en goed gestructureerd

Activiteit leerlingen: de leraren bevorderen dat leerlingen actief zijn betrokken bij het leerproces

Strategieën: Het didactisch handelen van de leraren is gericht op het leren gebruiken van uiteenlopende strategieën

Afstemming: Leraren stemmen hun handelen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Daarbij gaat het met name om afstemming van de instructie.

Klassenorganisatie: De klassenorganisatie is doelmatig, zodat in minimaal 3 niveaus gewerkt kan worden.

Op leerkracht- en leerlingniveau hanteren we de volgende documenten voor werkwijze en borging:

 • Groepsplannen

 • OPP / Handelingsplannen

 • Document analyse tussen-/eindresultaten.

 • Verslagformulier van functioneringsgesprek

 • POP

 • Beoordelingsformulier

 • Verslag groepsbezoeken

 • Alpha waaier (professionalisering)

3. Schoolniveau

Leerlingenzorg: leraren volgen systematisch de ontwikkeling van de leerlingen en zorgen voor specifieke begeleiding bij geconstateerde problemen.

Schoolcondities:

Kwaliteitszorg: de school bewaakt systematisch de kwaliteit van haar onderwijs en neemt maatregelen om de kwaliteit te behouden en zo nodig te verbeteren.

Professionalisering: de school werkt continu aan de deskundigheidsbevordering van de teamleden.

Interne communicatie: de school heeft interne overlegstructuren

De documenten die worden gebruikt om de werkwijze op schoolniveau vast te leggen:

 • Jaarplan

 • Evaluatie jaarplan

 • Schoolplan

 • Zorgplan

 • Schoolondersteuningsprofiel 

 • Kwaliteitslogboeken

 • Rapportage schooltoezicht inspectie

4. Omgevingsniveau

Externe contacten: de school onderhoudt functionele externe contacten.

Contacten met ouders: de school onderhoudt functionele contacten met ouders en/of verzorgers

Inzet van Middelen: de inzet van personele en materiele middelen is doelmatig

 • Management rapportage en MARAP-gesprekken

 • Alpha audit

 • Tevredenheidmetingen Ouders, eens per twee jaar

 • Vensters PO