Vrijwillige ouderbijdrage

8. Vrijwillige ouderbijdrage

 

Van de ouders wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage verwacht om niet gesubsidieerde activiteiten te kunnen bekostigen. Te denken valt dan aan de kosten van feesten. (sinterklaas, kerstfeest, paasfeest), projecten en ouderavonden. De ouderbijdrage is in overleg met de MR vastgesteld op €15,- per kind. Deze vrijwillige bijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de activiteitencommissie (AC). De AC stelt jaarlijks een begroting op die door de MR gecontroleerd en goedgekeurd wordt. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een factuur. Voor gezinnen met meerdere kinderen op school en kinderen die later in het schooljaar instromen, geldt een aangepast tarief. U krijgt t.z.t. een brief van de AC, daarin staan de exacte kosten per gezin