MR notulen vergadering 30 januari 2019

De vergadering wordt geopend met een gedicht over ADHD We delen successen van de afgelopen periode: De AVG functionaris is langs geweest en alles wat tot nu toe op orde. MR-scholing: do 14 maart in Vlissingen of wo 17 april in Roosendaal. Er wordt nog geïnformeerd naar tijd etc. De begroting is via de GMR al vastgesteld, we hebben hem wel besproken in de MR. Moeilijk te vergelijken met vorig jaar, want 2018 is niet getoond. Wel zijn licenties bekeken (afspraak uit vorig jaar) en zijn nu up-to-date. Veel nieuwe methoden zijn nu digitaal. Voorbeeld staal wordt digitaal afgenomen, waardoor deze kosten hoger zijn dan voorgaande jaren. Plannen nieuw meubilair: Huidig meubilair is erg verouderd. Gekeken bij 2 firma’s één van de twee springt eruit. Klas van de toekomst zag er goed uit en verdere inventarisatie is gestart. Offerte wordt gemaakt waarbij elke ruimte door de firma wordt bekeken en ingericht. Daarna wordt bekeken of dit in de begroting past en zal er onderhandeld worden. Klassen hebben prioriteit. Team en leerlingenraad is door de werkgroep ook al betrokken en waren er enthousiast over. Schoolplan 2019-2023: Hfdst. 2 en 3 worden door school zelf geschreven, de rest is bovenschools. Hfdst. 2 is gestart. Hoofdstuk 3 wordt binnenkort gestart. Als ze klaar zijn worden ze aan de MR gepresenteerd. PG geeft instemming en moet voor 1 mei goedgekeurd zijn. Vrijdag 1 feb gaat de tevredenheidsenquête de deur uit. We willen graag een hoger respons dan vorig jaar. Ouders krijgen een link – tot 16 feb. (30% of hoger is de wens. Afgelopen jaren 23%) Via meer manieren oproepen; nieuwsbrief, klasbord, herinneringsmail en actief benadering. Tussenevaluatie jaarplan: Kloppen de doelen en de acties die we willen bereiken wel? Dit wordt uitgezocht. Vb verbeteren ouderparticipatie. Ateliers gaat goed, met het team hebben we afgestemd dat we graag meer verdieping willen dit wordt in de komende bouwsessies meegenomen. Algemeen beeld erg tevreden. Website: Veel veranderd. Doorklikfunctie wordt als prettig ervaren. Nog niet alle onderdelen werken, maar alles is in ontwikkeling. Foto’s en filmpje wordt pas gemaakt met nieuwe inrichting en mogelijk nieuw plein. Impressie foto’s worden door vrijwillige ouder binnenkort gemaakt. IKC-Werkgroep: is bij elkaar geweest. 2-12 jarige wel een beeld over. Samenwerken met 3 verschillende organisaties is best ingewikkeld. Kibeo wil ook graag 0-2 jarige huisvesten in het gebouw. Maar er is nog niets duidelijk en moet allemaal nog besproken en uitgezocht worden. Kweekvijver directeuren: CPOZ ( waarvan ALBERO deelnemer is) is een kweekvijver gestart. 2 collega’s zitten de in kweekvijver. Dit is een opleiding van 2 jaar. Ze zijn deze week begonnen. Werkverdelingsplan: CAO verplicht Er zijn wel afspraken en adviezen om dingen stichting breed te formuleren zoals bv de aantal werkweken, maar er is ook vrijheid in bv de uren die aan bepaalde taken worden toebedeeld. Het team moet gezamenlijk bij meerderheid een werkverdelingsplan opstellen en vaststellen. 28 februari wordt dit in team besproken en vastgesteld. ‘t Noorderlicht was hier al druk mee bezig dus zal er fundamenteel niet veel veranderen. Jaarverslag MR: Is gelezen en vastgesteld. Communicatie en positie MR: Personeelsgeleding voelt wat afstand van ouders. Oudergeleding wordt sneller gevonden. De punten die ingebracht worden, zijn vaak kleine puntjes die niet perse via MR ingebracht moeten worden. Ouders kunnen dit veelal rechtstreeks met desbetreffende leerkracht bespreken. Weten ouders wel wat MR doet? Hier zijn we druk mee bezig met stukje op website, stukjes in nieuwsbrief. Vraag: lezen ouders mail nog wel? Klasbord wordt wel goed gebruikt. Marieke vertelt dat Klasbord wordt uitgebreid. Hoe kunnen ouders ons beter vinden of zijn alle ouders zo tevreden dat ze ons niet hoeven te bereiken? We blijven stukjes in nieuwsbrief zetten. Bij elk stukje in de nieuwsbrief graag ouders uitnodigen + mail adres. Laatste schooldag: Ieder jaar wordt in de MR het vakantierooster vastgesteld. Soms vallen de vakantieweken gunstig zodat er meer reserve uren overblijven en er dus voor een vakantie vrij gegeven kan worden. Dit jaar is er ook bewust gekozen voor meer studiedag, waardoor de reserve onvoldoende was om ook voor de vakanties nog vrije middagen te geven. Uren die gemaakt moeten worden. Elk jaar opnieuw bekeken worden. Gladheid op het schoolplein: Was geen zout aangeleverd. Zijn er direct achteraan gegaan, hebben zelf gehaald en gestrooid. Nu weer voldoende. Pauze: Ouders hadden MR-ouder aangesproken over te korte etenspauze. MR stelt vast eerst docent aanspreken (werd 1 groep genoemd), daarna naar directie en als er daarna niets aan gedaan werd dan pas MR. Papiercontainer: Het bedrijf is overgenomen waardoor we een nieuwe container hebben die weer niet op slot kan. Waait wel eens open. We proberen hier zoveel mogelijk op te letten. Kirsa zegt dat hij op slot moet, maar de nieuwe leverancier vindt van niet. Zetten hem achterstevoren, zodat de wind minder vat op het deksel heeft. Ouderbetrokkenheid: Werkgroep heeft een voorstel ingediend bij Kirsa om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Het inloop kwartiertje was stap 1. Rene vind dit een erg kleine stap en had meer verwacht. Ook Kirsa had iets anders verwacht en gaat met werkgroep in gesprek. De volgende vergadering van de MR is op woensdag 10 april 19:45 uur. Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar mrnoorderlichtgoes@outlook.nl Of één van de MR-leden aanspreken: Jan Hoekman, René van Poeijer, juf Joanne en juf Marieke